( An ISO 9001:2015 CERTIFIED INSTITUTION )

Parent Teacher Association

PTA Executive Members List for the AY 2017-18

Sl. No

Name

Name of student

Department/Year

1 Mrs. Smitha K P Haritha S CE/2014
2 Mr. Suresh Kumar Yathinjith EEE/2014
3 Mr. H Mubarak Shahir Mubarak ECE/2015
4 Mr. R Krishna Das Rajkamal ME/2015
5 P S Radhakrishnan Vishnu P R ME/2017
6 Mr. Sivashankar Ashok S K CSE/2017
7 Mr. Sathish V Ajay Krishnan S ME/2017
8 Mr. Madhavadas Mahitha M Das ECE/2015

 

 

Faculty Members
Sl. No Name Name of student
1 Dr. B G Vishnuram Principal
2 Prof. Prakash D HOD/ME
3 Dr. Jino John HOD/CE
4 Dr. Ramesh Kumar R HOD/CSE
5 Dr. Bala Murugan V HOD/ECE
6 Dr. G. Murugananth HOD/EEE
7 Dr. Binoy Balan.K HOD/SH