Ahalia School of Engineering & Technology

Students

Class Representatives

Devaraj R.(2019-23)
Diya (2020-24)
P.K.Sangameswar(2021-25)
Gopika Pushpan (2022-26)

Class Toppers (Based on CGPA)

Selman S.(2019-23)
Bhavana A.(2019-23)
Vishnuram(2020-24)
Chaithra B.(2021-25)
Melvin (2022 -26)

Association Coordinators

Devaraj R.(2019-23)
Pranav Sunil(2020-24)
Diya(2020-24)
P.K.Sangameswar(2021-25)

MOOCs Certificate Holders

View the list of certificate holders: here

University Rank Holders

Vivek R. (2012-16), Rank: 3
Amritha Varshini R. (2012-16), Rank: 15
Akila S. (2012-16), Rank: 18
Sarath Kumar C. M. (2012-16), Rank: 32
Dipu M. (2013-17), Rank: 17
Sini George (2013-17), Rank: 29
Javishna S. J. (2013-17), Rank: 66
Aysha Thahsin Z. (2015-19), Rank: 5

Best Outgoing Students

Akila S. (2012-16)
Arun S. (2013-17)
Vishnu V. (2014-18)
Aysha Thahsin Z. (2015-19)
Aiswarya R. (2016-20)
Shahanas I. (2017-21)
Suhara Fathima (2018-22)
Sisira R. Nair (2019-23)